Leaderboard


Name Bib No. Timing
Mohamed Bayoudh 229 00:01:17
Vaqar Ahmad 259 00:01:17
Fanish c 239 00:01:19
Kripesh Mundath 237 00:01:19
MOHAMMED 268 00:01:20
Badshah Mohammed P P 269 00:01:25
Bryan Fernandes 252 00:01:25
Muhammad Satar 305 00:01:27
Abdul Ghafar 292 00:01:27
Vinoth 297 00:01:29
Name Bib No. Timing
Khalil Dagher 13 00:02:06
Romytest 789 02:00:00